Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ
  1. Σκοπός της Ομάδας Τέχνης- Μνημεία Δρώντα είναι να δώσει την δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες, νέους επιστήμονες και νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους στο ευρύτερο κοινό. Οι ικανότητες και το έργο των ανωτέρω αναφερόμενων ομάδων οφείλει να περιστρέφεται γύρω από την προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάδειξη, προβολή και δημιουργική αξιοποίηση του άυλου πολιτιστικού αποθέματος, δηλαδή της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

  1. Κύριο σκοπό της Ομάδας Τέχνης- Μνημεία Δρώντα αποτελεί η αξιοποίηση των ικανοτήτων των αναφερθέντων ομάδων για την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας και την δια βίου μάθηση.

  1. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η δημιουργία νέων προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή/και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του Τουρισμού.
  2. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, ιατρικού, καταναλωτικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή/και πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Δημιουργία υψηλού επιπέδου μουσικών, θεατρικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την ανάπτυξη του Τουρισμού
β) δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ για την ιστορία, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση,
γ) αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων με στόχο πάντοτε την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη των τοπικών αγορών.
δ) στήριξη και ενίσχυση νέων δημιουργών που εμπνέονται από την κλασσική και μεσαιωνική αρχαιότητα, αλλά και από νεότερες εποχές.

5. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης νέων καλλιτεχνών, επιστημόνων, δημιουργών και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.