Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ- ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΡΩΝΤΑ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου του έτους 2014, οι :
1) Νικόλαος Δεληβοριάς του Ευσταθίου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (οδός Αγωνιστών, αριθμός 25),
2) Βασιλική Ιωαννίδου του Ευσταθίου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1933, κάτοικος Αλίμου (οδός Λυσικράτους
3) Ανδρέας Παναγόπουλος του Χαράλαμπου και της Ζαίρας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Νέων Μουδανιών (οδός Διονυσίου),
4)Αρχιμήδης Αναγνώστου του Λεωνίδα και της Μαρίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Παλλήνης, (οδός Αρμοδίου, αριθμός 35,
5) Χρήστος Ποταμιάνος του Σπυρίδωνος και της Χαρίκλειας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αλίμου (οδός Ικάρων 11), .
6)Μαρίνα Δεληβοργιά του Ευσταθίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1946, κάτοικος Νέας Σμύρνης, (Οδός Κοραή 19),
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «Ομάδα Τέχνης- Μνημεία Δρώντα»» και το διακριτικό τίτλο « Μνημεία Δρώντα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ
 1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι να δώσει την δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες, νέους επιστήμονες και νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους στο ευρύτερο κοινό. Οι ικανότητες και το έργο των ανωτέρω αναφερόμενων ομάδων οφείλει να περιστρέφεται γύρω από την προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάδειξη, προβολή και δημιουργική αξιοποίηση του άυλου πολιτιστικού αποθέματος, δηλαδή της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 2. Κύριο σκοπό της Ομάδας Τέχνης- Μνημεία Δρώντα αποτελεί η αξιοποίηση των ικανοτήτων των αναφερθέντων ομάδων για την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας και την δια βίου μάθηση.
 3. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η δημιουργία νέων προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή/και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του Τουρισμού.
 4. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, ιατρικού, καταναλωτικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή/και πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Δημιουργία υψηλού επιπέδου μουσικών, θεατρικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την ανάπτυξη του Τουρισμού
β) δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ για την ιστορία, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση,
γ) αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων με στόχο πάντοτε την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη των τοπικών αγορών.
δ) στήριξη και ενίσχυση νέων δημιουργών που εμπνέονται από την κλασσική και μεσαιωνική αρχαιότητα, αλλά και από νεότερες εποχές.

5. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης νέων καλλιτεχνών, επιστημόνων, δημιουργών και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

1.1ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ


Ο Συνεταιρισμός επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :
 1. Πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των σκοπών του.
 2. Πραγματοποιώντας μελέτες και προωθώντας συνεργασίες με συλλογικούς φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 3. Προωθώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.


1.1.1ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ


Η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών και εργαλείων διαχείρισης  και  ανάπτυξης σε περιοχές που φιλοξενούν αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία σε συνεργασία με το σύνολο των τοπικών φορέων αποτελεί κύριο μέλημα του Συνεταιρισμού. Με σκοπό την προσαρμογή της επιστημονικής πληροφορίας στο περιβάλλον επίσκεψης και τη διαχείριση της πληροφορίας με τουριστική αξία που θα αναδεικνύει την σημασία των χώρων και των πόρων πολιτισμού, η Ομάδα Τέχνης θα αναζητά συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστήμονες και θα αποσκοπεί στη μετατροπή των πολιτιστικών πόρων σε άρτιο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν.
Η Ομάδα Τέχνης στοχεύει στη διερεύνηση και δημιουργία νέων εργαλείων και μεθόδων παρουσίασης των περιοχών που φιλοξενούν μνημεία οχύρωσης και οικισμού και της τουριστικής των ανάπτυξης. Τα επί μέρους ζητήματα αφορούν τις αναπαραστάσεις των μνημείων, την παρουσίαση των μνημείων μείζονος φήμης, την παρουσίαση και ανάδειξη λιγότερο γνωστών τουριστικών περιοχών και μνημείων, την ποιότητα του μάρκετινγκ και την επιτόπια διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς φυσικά και το μείζον θέμα της προσπελασιμότητας των μνημείων. Οι ερευνητικοί στόχοι του Συνεταιρισμού θα περιστρέφονται γύρω από το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον ως τουριστικό πόρο και πόρο μάθησης, καθώς και χώρο διαμόρφωσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομικών προϊόντων του ελεύθερου χρόνου.
Με ιδιαίτερη μέριμνα η Ομάδα Τέχνης θα επιδιώξει να δημιουργήσει  θερινά σχολεία/κατασκηνώσεις   με στόχο την μελέτη των μνημείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιβάλλον αναψυχής. Η Ομάδα Τέχνης θα επιδιώξει επίσης να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο για φοιτητές στη Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν θέσεις πρακτικής άσκησης σε χώρους φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο ίδιο πνεύμα θα προσφέρει επιμόρφωση για νέους επιστήμονες που πλήττονται από την ανεργία, αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απειλούνται με εξοστρακισμό από την αγορά εργασίας.
Η Ομάδα Τέχνης θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων επιμορφωτικού χαρακτήρα και διαφωτιστικού περιεχομένου καθώς και σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές δράσεις που άπτονται των ζητημάτων του Περιβάλλοντος σε σχέση με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην κοινωνική συναίνεση. Για την επικοινωνία με φορείς και κοινό η Ομάδα θα κάνει έντονη χρήση ΤΠΕ, κοινωνικών μέσων, καθώς και άλλων ηλεκτρονικών και εντύπων μέσων όπως μπροσούρες, φυλλάδια, περιοδικά έντυπα και βιβλία.
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το κοινό και της προβολής και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ομάδα θα αναλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων όπως:
 • διοργάνωση αθλητικών- καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • αναβίωση ιστορικών εορτών και εκδηλώσεων
διοργάνωση  φεστιβάλ με θέμα την φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό
Στο πλαίσιο της διακήρυξης του LUND και της Ψηφιακής Ατζέντας 2014-2020 ο Συνεταιρισμός προσανατολίζεται στην έντονη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών μέσων) με στόχο την ανάδειξη, προβολή και δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

1.1.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση του πολιτισμού με τον τουρισμό, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του  σεβασμού προς τα  μνημεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,  η Κοινσεπ Μνημεία δρώντα, θα υποστηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ελεύθερου χρόνου και αναψυχής καθώς και πρωτογενών ενθυμημάτων και χρηστικών ειδών που θα εκφράζουν το πνεύμα και την αίσθηση του τόπου. Όλα τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζονται με σήμα ποιότητας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

1.1.3 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ

Η ίδρυση εντευκτηρίου για μέλη και φίλους της Ομάδας με χώρους για εκθέσεις, μαθήματα, γραφεία, βιβλιοθήκη, αρχείο, συλλογές, μουσείο σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και  πωλητήριο βιβλίων,  χρηστικών προϊόντων κλπ, είναι επίσης βασική επιδίωξη του Συνεταιρισμού καθώς θα αποτελέσει φυτώριο για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και δικτύωσης με τους συνεργαζόμενους φορείς.

1.2ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Συνεταιρισμός θα επιδιώκει την συνεργασία με τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΟΥΝΕΣΚΟ, την INTERPRET EUROPE και οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό προκειμένου να προωθηθεί η ανάδειξη, προβολή και δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς οι στόχοι του Συνεταιρισμού είναι πολλαπλοί και πολυεπίπεδοι, ενδέχεται να επιτευχθούν μέσα από τη συνεργασία ατόμων και φορέων από την σφαίρα της οικονομίας, της διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.


1.3ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ


Η Ομάδα Τέχνης θα επιδιώκει την οικονομική της αυτάρκεια και μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή και την αξιοποίηση των αντίστοιχων πόρων όπως ERASMUS+ (the new EU Programme for Education, Training, Youth and Sport), European Territorial Cooperation Programmes (ETCP), European Neighborhood and Policy Instrument Programmes (Mediterranean Sea Basin and Black Sea Basin) EUROPEAID, HORIZON 2020, FP7 Programmes etc).

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Κοινωνικής Επιχείρησης, Ομάδα Τέχνης- Μνημεία Δρώντα είναι απεριόριστη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ομάδας Τέχνης μπορούν να γίνουν :
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4019/2011, όπως ισχύει σήμερα.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ομάδας Τέχνης οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς.
3. Δεν μπορούν επίσης να γίνουν μέλη της Ομάδας Τέχνης νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στην Ομάδα Τέχνης, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους της Κοινσεπ Μνημεία Δρώντα αποκτάται μετά την λήψη της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το ν. 4019/2011, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών.
5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.


ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι 100 ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 μέλη).
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός της Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων « δια βοής».
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4019/2011 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τέταρτο (4) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.
4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Τα βιβλία της παραγράφου 1 θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των τριών (5)
γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του ν.4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.
δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 29 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν. 4019/2011, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους:
1) Ανδρέα Παναγόπουλο του Χαράλαμπου και της Ζαϊρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Νέων Μουδανιών (οδός Διονυσίου) κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 892360 του Α.Τ.ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, με ΑΦΜ 023187772 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών
2) Νικόλαο Δεληβοριά του Ευσταθίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (οδός Αγωνιστών αριθμός 25) ,κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 644939 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029040484 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου
3) Χρήστο Ποταμιάνο του Σπυρίδωνος και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Αλίμου (οδός Ικάρων αριθμός 11) ,κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 662198 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου , με ΑΦΜ 124706971 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Δεληβοριά του Ευσταθίου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Αγωνιστών αριθμός 25), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 644939 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Ανδρέας Παναγόπουλος

 1. Νικόλαος Δεληβοριάς


 1. Αρχιμήδης Αναγνώστου


 1. Βασιλική Ιωαννίδου

 1. Μαρίνα Δεληβοργιά


 1. Χρήστος Ποταμιάνος