Περιβαλλοντικοί Στόχοι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εξειδικεύοντας τους στόχους που έχει θέσει στο Καταστατικό της,
η Ομάδα Τέχνης- Μνημεία Δρώντα ξεκινά με την:
 
1. Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την σημασία των περιβαλλοντικών συνθηκών για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων
Και προτείνει:
Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συζητήσεων φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου, ανοικτών προς το ευρύτερο κοινό. Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των Πολιτών αλλά και των αρμόδιων αρχών για την σημασία του εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων για την ανάδειξη και προβολή των μνημείων, αλλά φυσικά και την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για την συνακόλουθη προστασία των μνημείων.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπως οι μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, οι παραστάσεις χορού, οι εκθέσεις, οι προβολές ταινιών κλπ.
2. Στόχος των εκδηλώσεων:
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Στις εκδηλώσεις που αναφέραμε θα προτείνουμε:
 1. Την εφαρμογή άμεσων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων για την κατανάλωση των καυσίμων και του ηλεκτρισμού
 3. Την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 4. Την προώθηση της ιδέας μιας νέας πολιτικής αγορών σύμφωνα με την οποία να προτιμάται η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που προκαλούν κατά το δυνατό μικρότερη ζημιά στο περιβάλλον. Την αποφυγή αγοράς εξοπλισμού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Την καταγραφή προμηθευτών, φορέων παροχής υπηρεσιών ή ανάδοχων που έχουν συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες/ κανονισμούς ή/ και που έχουν εφαρμόσει σχήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, eco-label) και καθορισμός περιβαλλοντικά φιλικών κριτηρίων για το στάδιο της επιλογής.
Επίσης η Ομάδα Τέχνης θα προωθήσει την συνεργασία με εταιρίες ή φορείς που διαχειρίζονται κλινικά απόβλητα, απορριπτόμενα χημικά αντιδραστήρια και άλλες κατηγορίες επικινδύνων υγρών αποβλήτων.
Τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού και επαναχρησιμοποίησή του στο βαθμό του εφικτού και ανάπτυξη συνεργασίας με εταιρίες ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του.
Την προώθηση του διαχωρισμού των εναπομεινάντων υλικών που μπορούν να ανακτηθούν (γυαλί, πλαστικό)
Την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας για την απόσυρση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν παρέχεται νέο ισοδύναμο προϊόν και έλεγχος κατά πόσο ο νέος ηλεκτρικός/ ηλεκτρονικός εξοπλισμός που αγοράζεται είναι σεσημασμένος με ειδικό σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο.
2. Προστασία του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων
Ένα από τα βασικά θέματα που θέλουμε να προβάλλουμε είναι:
α) η διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, σε περιοχές με μνημεία, με την χρήση κυρίως τοπικών ενδημικών φυτών που απαιτούν σημαντικά μικρότερες ποσότητες νερού και δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής βιοποικιλότητας, ενώ συνάδουν απόλυτα με το περιβάλλον του μνημείου.
Β) Ο έλεγχος επιπέδου θορύβου εντός ή πλησίον των μνημείων
Δεν θα μπορούσε να λείπει από τις προσπάθειές μας για ένα καθαρότερο περιβάλλον σε περιοχές με μνημεία :
Α) Η προώθηση της μεταφοράς των Πολιτών προς τα μνημεία με ΜΜΜ
Β) Η εξασφάλιση επαρκών χώρων κίνησης πεζών ή/και ποδηλατιστών
Γ) Η προώθηση της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος για τη μεταφορά περισσότερων του ενός ατόμου.
Δ) Η αεριοκίνηση των αυτοκινήτων
Για την ολοκλήρωση των προσπαθειών μας η Ομάδα Τέχνης θα προτείνει σε όλα τα Πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς την επέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα περιβάλλοντος του χώρου πέριξ των μνημείων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με άλλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 - Τοποθέτηση στους χώρους των μνημείων κάδων ανακύκλωσης και περισυλλογής άχρηστου υλικού. - Ευαισθητοποίηση χρηστών για μείωση κατανάλωσης.
  
(δ) Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών:

(ε) Δημιουργία Πράσινης Χάρτας»:
- Δημιουργία και διανομή Έντυπου Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς προς τα μνημεία
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΎΜΕ:
Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες θα προβάλλουμε, με το ΚΑΠΕ
Ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Το ΚΑΠΕ στον τομέα των Φ/Β συστημάτων αναλαμβάνει τόσο τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας για Φ/Β εγκαταστάσεις όσο και την αποτίμηση λειτουργίας των Φ/Β σταθμών. Παράλληλα εκτελεί ενεργειακές μετρήσεις και δοκιμές σε συστήματα και συσκευές ηλεκτρονικών ισχύος ενώ δραστηριοποιείται και στο σχεδιασμό, έλεγχο και διαστασιολόγηση διαφόρων τύπων Φ/Β συστημάτων. Αντίστοιχα εκτελεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μετρήσεις και δοκιμές μπαταριών διαφόρων τύπων και τεχνολογιών.
Θερμικά Ηλιακά Συστήματα
Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και παρακολούθηση καινοτόμων θερμικών ηλιακών συστημάτων ενώ εκτελεί υπό μορφή υπηρεσιών βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μετρήσεις σε εγκαταστάσεις για διάφορες ανάγκες σχετικές με την απόδοσή και το βέλτιστο σχεδιασμό τους. Παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Αιολική Ενέργεια
Το ΚΑΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα αιολικής ενέργειας που περιλαμβάνουν μέτρηση και αξιολόγηση αιολικού δυναμικού περιοχής καθώς και σχεδιασμό, ανάπτυξη και ένταξη αιολικών πάρκων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παράλληλα είναι ο μοναδικός φορέας που προσφέρει στην Ελλάδα διαπιστευμένες υπηρεσίες σχετικά με μετρήσεις ελέγχου δομικών στοιχείων Ανεμογεννητριών, συντελεστών απόδοσης και βαθμονόμησης ανεμόμετρων.


Κυματική Ενέργεια
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα της Κυματικής ενέργειας περιλαμβάνουν την εκπόνηση σειράς εξειδικευμένων μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εγκατάσταση θαλάσσιων ενεργειακών σταθμών καθώς και την παρακολούθηση λειτουργίας αυτών. Επίσης το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει και την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση του ενεργειακού έργου.


Βιομάζα
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΚΑΠΕ στον τομέα της Βιομάζας περιλαμβάνουν την ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση ενεργειακών καλλιεργειών, τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας και ανάπτυξης δικτύων διαχείρισης βιομάζας, καθώς και την εκπόνηση προμελετών σκοπιμότητας για συστήματα τηλεθέρμανσης. Παράλληλα με εργαστηριακές διατάξεις διενεργούνται μετρήσεις και αναλύσεις των στερεών καυσίμων βιομάζας καθώς και των εκπομπών ρύπων από μονάδες καύσης βιομάζας.

Τεχνολογίες Υδρογόνου
Το εργαστήριο τεχνολογιών υδρογόνου δραστηριοποιείται στον έλεγχο και την πιλοτική λειτουργία συστημάτων παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ, αποθήκευσης Η2 και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται μετρήσεις απόδοσης κυψελών καυσίμου, παρακολούθηση λειτουργίας συστημάτων παραγωγής υδρογόνου και έργα ανάπτυξης και σχεδιασμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ.


Γεωθερμική Ενέργεια
Ο τομέας γεωθερμίας του ΚΑΠΕ αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας συστημάτων γεωθερμικής ενέργειας (επιτόπια παρουσία για έλεγχο και επίλυση τεχνικών προβλημάτων), καθώς την εκπόνηση των αντίστοιχων τεχνικό-οικονομικών μελετών. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θέρμανση και ψύξη χώρων, συστήματα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού καθώς και γεωργικών εγκαταστάσεων (θερμοκήπια, ιχθυοδεξαμενές).


Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Ο αντίστοιχος τομέας του ΚΑΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες και μετρήσεις υδρολογικών στοιχείων για ανάπτυξη και εγκατάσταση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), περιλαμβανομένης της μελέτης σκοπιμότητας καθώς και μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και αποκατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πεπαλαιωμένων ΜΥΗΕ, τα οποία είτε παρουσιάζουν προβλήματα είτε έχουν μειωμένη απόδοση.


 Τελευταία Νέα

 Εκδηλώσεις

 Συνδέσεις
Για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις με το Γραφείο της ΕΕ στην Αθήνα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) - ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης
Κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα αποτελούν περίπου το 17% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις προμήθειες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών πληροφορικής, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, ενέργεια, χαρτί, έπιπλα, μεταφορές και υλικά καθαρισμού.
Όλα αυτά τα αγαθά, υπηρεσίες και έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή, την χρήση έως και την απόσυρσή τους. Είναι υπεύθυνα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ρύπανση, την μείωση της βιοποικιλότητας και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι ΠΔΣ αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχει ήδη καθορίσει κοινά κριτήρια για δέκα κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι φορείς του δημοσίου σε εθνικό επίπεδο είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση και τον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και μπορούν αλλά και πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ισχυρή αγοραστική τους δύναμη για να οδηγήσουν στην αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.
Τι είναι οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών.

Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών, δεδομένου ότι ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Γιατί να υιοθετήσουμε τις ΠΔΣ;
Με τις ΠΔΣ, οι υπηρεσίες προμηθειών μπορούν:
 • να μειώσουν το ενεργειακό και οικολογικό τους αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • να συμβάλλουν στην αεϊφορική χρήση των φυσικών πόρων
 • να προωθήσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
 • να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για των ιδιωτικό τομέα
 • να εξοικονομήσουν δημόσιους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής. 
Πως μπορώ να εφαρμόσω τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών. Παρατίθενται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματα κριτηρίων για δέκα ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών που -λόγω των
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή των περιθωρίων περιβαλλοντικής βελτίωσης, ή του οικονομικού αντικτύπου ή της πολιτικής ή παραδειγματικής λειτουργίας τους - έχουν κριθεί ως τα πλέον κατάλληλα για «πρασίνισμα-ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης» στο πλαίσιο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Τα κριτήρια έχουν διαμορφωθεί για προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών:
Προς ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΔΣ απαιτείται η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες προμηθειών του δημοσίου, την ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χώρα δυστυχώς βρίσκεται πολύ πίσω στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ΠΔΣ. Προκειμένου να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο, να βελτιώσουμε την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της εγχώριας παραγωγής, ώστε να γίνει ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών τόσο στην διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης, στον καθορισμό στόχων και την εφαρμογή του σχεδίου, όσο και στην ενημέρωση της αγοράς. 
Έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες της Ελληνικής αγοράς με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρόσκληση Συμμετοχής Παραγωγών, αντιπροσώπων και μεταποιητών.
Διεξάγεται έρευνα προϊόντων και υπηρεσιών με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά με στόχο την αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή ‘πράσινων’ προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες:
Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Έργο της αποτελεί η χάραξη Εθνικής Πολιτικής και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων.  Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημοσίου και της αγοράς γενικότερα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας, συστήνοντας ομάδες εργασίας και συντονίζοντας τις απαραίτητες δράσεις για τη σύνταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως και την επιλογή κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία θα εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Η Διυπουργική Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.Για την Ανακύκλωση, με τις Εταιρείες:


1.Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
Πατησίων 147
Αθήνα, Τ.Κ. 11251
Τηλέφωνα: 2108647420, 2108642255, 2108647950
Email:
 info@eoan.gr
 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 1. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
 Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) ιδρύθηκε το 2004. Λειτουργεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ανώτατης Παιδείας, έχει έδρα την πόλη του Αγρινίου και αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων. Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσής του, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.
Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:
 • στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,
 • στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
 • στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος
Το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος καθορίζεται από τις βασικές επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών, καθώς και από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Χωροταξίας, της  Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο.
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κοσμήτορας : Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, είναι μία από τις 6 νέες Σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο  2013. Αποτελείται από τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα δύο Τμήματα είναι από τα πρώτα που λειτούργησαν στο  Πανεπιστήμιό μας, το 1927, με ιστορία περίπου 90 ετών και με χιλιάδες πτυχιούχους που με τις γνώσεις τους έχουν συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη και διατήρηση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.
Η Σχολή παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων. Το Τμήμα Γεωπονίας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στους Τομείς Φυτικής Παραγωγής (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία,  Οπωροκηπευτικά και Άμπελο και Φυτοπροστασία), Ζωϊκής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται στους Τομείς Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι των δύο Τμημάτων της Σχολής, έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να έχουν ερευνητική πορεία σε αντίστοιχα αντικείμενα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΠανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Γραμματέας: Σωτηρία Κονδύλη
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo
Ελευθερίου Βενιζέλου 70
Καλλιθέα 17671
Τηλ. 2109549100
Φαξ. 2109577050

Στις εκδηλώσεις μας θα κληθούν επίσης και ιδιωτικοί φορείς, όπως οι εταιρείες ανεμογεννητριών

- η EDF
- η Iberdrola Rokas
- η ΤΕΡΝΑ
- η ENEL
- η ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Τέλος στις εκδηλώσεις μας θα κληθεί και η ΔΕΠΑ για τα θέματα: Αεριοκίνηση αυτοκινήτων και πλοίων, χρήση αερίου σε νοικοκυριά και βιοτεχνικές-βιομηχανικές μονάδες
Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντίστοιχων ενεργειακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής του στην θωράκιση του τρίπτυχου «Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία», αναγκαίων συστατικών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και τούτο διότι:
επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τ΄άλλα καύσιμα σε όλους τους τομείς της Παραγωγής, με προεξάρχοντα τομέα την ηλεκτροπαραγωγή χάρη και στην τεχνολογία του συνδυασμένου κύκλου.
επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον συγκρινόμενο με όλα τ΄άλλα καύσιμα ανά παραγόμενη ενέργεια (κατά 38% από τον άνθρακα, κατά 28% από το μαζούτ και κατά 24% από το πετρέλαιο ντήζελ).Τα ποσοστά αυτά στην πραγματικότητα είναι ακόμα μεγαλύτερα αν ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης του φυσικού αερίου έναντι των αντίστοιχων καυσίμων.
παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία , ευκολία χρήσης και γενικότερης διαχείρισης από τ΄άλλα καύσιμα τόσο στις οικιακές όσο και στις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο συνδυασμός αυτών των πλεονεκτημάτων καθιερώνει το φυσικό αέριο:
πρωτοποριακό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού σε βαθμό δημιουργίας στενής αλληλεξάρτησης των δύο ζωτικής σημασίας αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
αναγκαίο καύσιμο εφεδρείας και όχι μόνον για την ουσιαστική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
θεμελιώδες στοιχείο ανάπτυξης νέων σημαντικών τομέων χρήσεων, όπως η αυτοκίνηση και μελλοντικής εμπορικής παραγωγής καινοτόμων μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα υγρά καύσιμα.
βασικό εργαλείο προώθησης του Ευρωπαϊκού στόχου 20-20-20 και κατ΄ακολουθίαν της ενιαίας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής.
Το φυσικό αέριο αποτελεί κυρίαρχη ενεργειακή επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται το καύσιμο του 21ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα διαχρονικής μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
Η υλοποίηση του μεγάλου έργου της Εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος δρομολογήθηκε με την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της βιομηχανίας φυσικού αερίου.
Η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε ένα σημαντικό, για τα Ελληνικά δεδομένα έργο βασικής υποδομής, λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δις.ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από την Θράκη ως την Αττική και σ΄όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας.
Κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλής πίεσης μεταφοράς, πάνω από 5.000 χμ χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομής σ΄ένα αριθμό διαφορετικών περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ρεβυθούσα, συνδεόμενου μέσω υποθαλασσίων αγωγών με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία(Καρατσαμπέ) στην Ελλάδα(Κομοτηνή) μήκους 295 χιλιομέτρων.
Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν την επέκταση των δικτύων διανομής και την διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές με καταναλωτές μέχρι 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.
Αναπτύχθηκε εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με δυναμικό περαιτέρω διείσδυσης.
Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσικού αερίου στην διεθνή ενεργειακή σκηνή σε συνδυασμό με την κομβική γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργεί προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής με τις υποδομές γειτονικών χωρών. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα αξιοποιείται από την ΔΕΠΑ με την ενεργό συμμετοχή της σε αντίστοιχα έργα.
Ήδη, ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος λειτουργεί από το 2007 και μεταφέρει Κασπιακό/Αζέρικο αέριο μέσω Τουρκίας, στην Ελλάδα. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να επεκταθεί μέχρι την Ιταλία ενώ η ΕλληνοΤουρκική διασύνδεση αποτελεί βάση του, υπό ανάπτυξη, παράπλευρου ΕλληνοΒουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού Κομοτηνή- Stara Zagora, μήκους 160 χιλιομέτρων με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του.
Η ΔΕΠΑ με την πολύπτυχη εμπειρία της έχει έντονη παρουσία στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο.Από το 2007 δραστηριοποιείται, ως όμιλος εταιρειών νομικά διαχωρισμένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας φυσικού αερίου, ανταποκρινόμενη επιτυχώς στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, όλα τα έργα της ΔΕΠΑ ιδίως αυτά των οποίων η θετική συνέργεια ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και εκτείνεται πρώτιστα στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης και συνακόλουθα στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα των διασυνδέσεων Τουρκία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία, νέος σταθμός αεριοποίησης LNG στη βόρειο Ελλάδα, με πολύπλευρη σημασία στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής αφού πέραν των άλλων, συμβάλλουν στην διεύρυνση των πηγών προμήθειας, στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού και ασφάλειας τροφοδοσίας, στην ανάπτυξη ενδιάμεσων αναδυόμενων αγορών, στην ενίσχυση δημιουργίας περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου.
Με βασικό μοχλό την ΔΕΠΑ διευρύνονται ο επενδυτικοί ορίζοντες και πολλαπλασιάζονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλο το πλέγμα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων μέσα και έξω από την χώρα. Ουσιώδης πρόκληση σήμερα για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία φυσικού αερίου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την τροφοδοσία της αγοράς με ασφάλεια, σε ανταγωνιστικά επίπεδα και σε διαχρονική βάση.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Όμιλος των Εταιρειών της ΔΕΠΑ συμβάλει σταθερά στην υλοποίηση αυτών των στόχων.